REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest APODIS Kamil Popko, Niemeńska 58, 15-161 Białystok, NIP 9661462015, REGON 050561350.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Konkurs nie są grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.

4. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, które zawarte są w §7 niniejszego Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w każdy weekend na profilu social media marki iWALK Polska na Twitterze pod adresem https://twitter.com/iWALK_Polska, zwanym dalej „Profilem”.

2. Każdy Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego na Profilu (Twitterze) w piątek do godziny 20:00 w niedzielę.

3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowane w formie wpisu dokonanego przez Organizatora na Profilu, które nastąpi w poniedziałek. Informacja będzie obejmowała wyłącznie nazwę lub nick Zwycięzcy jako użytkownika serwisu Twitter.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy iWALK Polska, osoby obsługujące oraz podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.

§ 4. ZADANIA KONKURSOWE I NAGRODY

1. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na Profilu zadań konkursowych w poście konkursowym zwanym dalej „Postem”.

2. Zadania konkursowe jakie należy wykonać zostaną zamieszczone w Poście na Profilu https://twitter.com/iWALK_Polska oraz pojawią się na naszym blogu w artukule dotyczącym Konkursu.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać zadania konkursowe.

4. Nagrody jakie będzie można wygrać w Konkursie będą każdorazowo publikowne w Poście na Profilu.

5. Nagrody będą wysyłane firmą kurierską na koszt Organizatora, po uprzednim kontakcie ze Zwycięzcą Konkursu.

6. Nagrody będą dostarczane tylko do osób mieszkających na terenie Polski.

7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

8. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania nagród nie później niż w terminie 14 dni od kontaktu z Zwycięzcą Konkursu.

§ 5. WYŁONIENIE I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Nagrodę może zdobyć tylko jedna osoba w ramach jednego Konkursu.

2. Zwycięzca będzie wyłoniony przez Organizatora Konkursu. Organizator dokona oceny i wyłoni Zwycięzcę w poniedziałek po ogłoszonym Konkursie.

3. Przy ocenie Organizator będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność wykonania zadań konkursowych,
– wykonanie dodatkowych akcji związanych z konkursem,
– pomysłowość i kreatywność.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Poście na Profilu oraz na naszym blogu w artykule dotyczącym Konkursu.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na Profilu (na Twitterze).

6. Po otrzymaniu od Organizatora informacji o wygranej, Zwycięzca ma 14 dni na potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz na podanie danych niezbędnych do realizacji wysyłki nagrody. Po tym terminie traci on uprawnienia do otrzymania nagrody.

7. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody, czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej zgody Organizatora.

§ 6. REKLAMACJE I NIEUCZCIWI UŻYTKOWNICY

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] w terminie 14 dni od ogłoszenia Konkursu.

2. Reklamacje powinny zawierać dane wnoszącego reklamację (nazwę profilu na Twitterze, imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji wraz z określeniem oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail Uczestnika.

4. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, w tym łamania przez Uczestników przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności zawartej na stronie iwalk.pl pod adresem https://iwalk.pl/polityka-prywatnosci/ zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodną z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu, a w szczególności naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

4. Serwis Twitter jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za realizację niniejszego konkursu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany oraz związany z serwisem Twitter.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 roku.