INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

ZAKRES INFORMACJIINFORMACJA
Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamil Popko, prowadzący działalność pod firmą APODIS Kamil Popko z siedzibą 15-161 Białystok, Niemeńska 58, NIP 9661462015, REGON 050561350.
Kto jest osobą kontaktową u administratora?W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Kamil Popko, e-mail: [email protected].
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?Cel przetwarzania:Podstawa prawna przetwarzania:
realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwemart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 535 kodeksu cywilnego
kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanieart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaruart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientówart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów
realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwaart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych
przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagródart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowychart. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencjiart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
Jak są pozyskiwane dane osobowe?Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.
Komu są przekazywane dane osobowe?Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.
Podstawa prawna przekazania informacjiArt. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: “Rozporządzeniem”).