REKLAMACJE I ZWROTY

Szczegółowe zasady reklamacji i zwrotów określa aktualny Regulamin sklepu. Znajdują się w nim między innymi regulacje odnośnie ograniczeń prawa odstąpienia od umowy.

Reklamcje produktów

PODSTAWOWE INFORMACJE
Reklamacja produktów zakupionych w sklepie internetowym iwalk.pl może zostać złożona przez Klienta poprzez:
– wysłanie reklamacji na adres e-mail: [email protected]
– wysłanie reklamacji na adres: APODIS Kamil Popko. ul. Niemeńska 58, 15-161 Białystok

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności szczegółowego opisu wady Towaru oraz daty jej wystąpienia;
– żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji: doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży
– danych kontaktowych składającego reklamację
– zeskanowanej kopii dowodu zakupu (lub innego potwierdzenia dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym)
– kilku zdjęć obrazujących wadę produktu (prosimy o nie przesyłanie zbyt dużych plików)

Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Prosimy nie wysyłać reklamowanego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

W przypadku wystąpienia nieporozumień pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL,
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
…………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

APODIS Kamil Popko
15-161 Białystok
Niemeńska 58
[email protected]

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………………. za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………………. za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………………. za cenę …………………………………….

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

* – niepotrzebne skreślić
** – należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego obowiązującego od dnia 01.01.2023 r.

Zwroty produktów

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

APODIS Kamil Popko
15-161 Białystok
Niemeńska 58
[email protected]

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15,00 PLN.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
(UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
…………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

APODIS Kamil Popko
15-161 Białystok
Niemeńska 58
[email protected]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru …………………………………………

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy obowiązujące od dnia 01.01.2023 r.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

Więcej informacji na temat reklamacji i zwrotów można znaleźć w Regulaminie sklepu.