REGULAMIN PROGRAMU PARTNESKIEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim iWALK Polska.

2. Udział w Programie Partnerskim iWALK Polska wymaga założenia konta w Strefie Partnera oraz zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

3. W Programie Partnerskim iWALK Polska mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.

4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin – Regulamin Programu Partnerskiego iWALK Polska;
2) Program – Program Partnerski iWALK Polska;
3) Organizator, Sprzedawca, Właściciel – Kamil Popko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą APODIS Kamil Popko, Niemeńska 58, 15-161 Białystok, NIP 9661462015, REGON 050561350, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
5) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Partner – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorca lub spółka prawa handlowego mogący/-a we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który/-a nawiąże stosunek prawny ze Organizatorem w zakresie Programu;
7) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis – Usługa Elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Właściciela pod adresem internetowym https://iwalk.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Partnera za pośrednictwem Serwisu;
10) Strefa Partnera – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Partnera, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Partnera oraz informacje o czynnościach w ramach Programu;
11) Link Partnerski – link polecający, adres URL do Produktu, który można wygenerować w Strefie Partnera na podstronie Adresy URL.

5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do Programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. W ramach uczestnictwa w Programie, Partner promuje Produkty poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz Linków Partnerskich do Produktów znajdujących się w Serwisie iWALK Polska.

2. W ramach Strefy Partnera, Organizator udostępnia statystyki Programu, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Organizatorem, a Partnerem.

3. Po zakupie Produktu lub Produktów przez poleconego Klienta, przez Link Partnerski, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.

4. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeżeli:
1) Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w Sklepie przed przystąpieniem Partnera do Programu;
2) Klient wcześniej kliknął Link Partnerski innego Partnera;
3) Klient zwróci zamówiony Produkt.

5. Wysokość prowizji za polecenie Klienta jest określona i można ją sprawdzić po zalogowaniu się do Strefy Partnera.
1) Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przed rozpoczęciem współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Organizatora Programu;
2) Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.

6. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Strefie Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty wynosi 100 zł netto.
1) Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia Klientom zwrot produktów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem faktycznej sprzedaży. Przykładowo, za sprzedaż realizowaną w marcu, Partner wystawi fakturę dla Organizatora w kwietniu.
2) Zgromadzone prowizje mogą być również wypłacane w barterze. Partner może prowizję wymienić na Produkty oferowane przez Organizatora po preferencyjnych cenach. Aby dokonać barterowej wymiany należy skontaktować się z Organizatorem poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

7. Zestawienie prowizji przygotowane przez Organizatora Programu będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.

8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym.

9. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury.

10. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 3. REZYGNACJA I REKLAMACJE

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.

2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu, Partner może zgłosić poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to:
1) Niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji;
2) Niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji;
3) Wprowadzania Klientów w błąd odnośnie Produktów;
4) Stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy Serwisu – iWALK Polska (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw Produktów;
5) Oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom;
6) Oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera;
7) Manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy Klient faktycznie nie kliknął w link Partnera;
8) Używania nazwy iWALK Polska (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen;
9) Uzyskiwania dodatkowych korzyści lub wytworzenia szkód w innych podobnych sytuacjach nieokreślonych powyżej, które dotyczą Partnera oraz Organizatora.

Wszelkie działania tego typu będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

ROZDZIAŁ 5. DANE OSOBOWE

1. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu. Jednocześnie Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu wysyłanych przez Organizatora na adres e­-mail podany przez Partnera.

ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej na 14 dni przed tym faktem na adres e-mail podany przez Partnera.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

3. W przypadku zakończenia Programu, Organizator zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość dla Partnera.

4. Udział w Programie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.

5. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu, Organizator będzie informował Partnera na adres e­-mail podany przez Partnera.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.